Zajęcia dodatkowe

Alpakoterapia

Czym tak naprawdę jest alpakoterapia, jaki wpływ na człowieka mają alpaki? Zacznę od Naszych Bohaterów: zwierzęta wyjątkowo łagodne, delikatne i płochliwe, pozbawione agresji. Człowieka kochają, jak udowodni, że na to zasłużył. Zwierzęta bardzo pozytywnie nastawione do dzieci, inteligentne, interesujące się otoczeniem. Szybko uczą się współpracy ze swoim człowiekiem. Alpakoterapia: wspomaga rehabilitację ruchową oraz umysłową. Pracujemy nad poprawą sfery: emocjonalnej, fizycznej, poznawczej i społecznej. Działamy na zasadzie niewymuszonego kontaktu.

Hipoterapia

Jedna z metod rehabilitacji, a współterapeutą jest tu koń. Na pierwszych zajęciach dziecko często nie ma kontaktu z koniem. Bywa tak, gdy terapeuci wyczuwają ich opór i niechęć. Zdarza się, że sami rodzice podkreślają, że ich dziecko boi się zwierząt albo nigdy nie miało z nimi kontaktu. Wejście w nowy, nieznany świat jest dla niego ogromnym przeżyciem, z którym nie zawsze potrafi sobie poradzić. Gdy dziecko już oswoi się ze zwierzęciem, przychodzi na kolejne zajęcia, które rozpoczynają się od przywitania się zarówno z koniem, jak i opiekunami – powitanie też ma działanie terapeutyczne. Poruszając się stępem, koń przenosi impulsy ruchowe i dzięki temu jest on swoistym medium (łącznikiem) terapeutycznym. Dotyk końskiej sierści, łaskotanie grzywy, rozmaitość kształtów, odgłos kroków, przyjazne parskanie i mile kojarzony zapach stymulują wszystkie zmysły: dotyku, słuchu, wzroku i węchu. Koń wyzwala emocje, uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości.

Dogoterapia

Kynoterapia jest jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zabawy i ćwiczenia z odpowiednio wyszkolonymi psami. Dogoterapia nie tylko przyczynia się do przywracania sprawności fizycznej, ale poprzez bezpośredni kontakt z psem rozwija sferę emocjonalną. W dogoterapii nie zawsze możemy oczekiwać szybkich efektów. Czasami jest to długotrwały proces „małych kroczków do przodu” np. okazywanie czułości, chęć dziecka do każdego kolejnego ruchu podczas zabawy, każde nowo wypowiedziane słowo. Istotne jest też to, że dziecko podczas zajęć czuje się ważne i potrzebne.

Elementy sztuk walki

Sztuki walki dla dzieci to przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe, gry ruchowe z elementami technik danej dyscypliny, ale przede wszystkim uśmiech, wspólna zabawa i zdrowa rywalizacja. Młodzi ludzie uczestniczący w takich zajęciach poznają zasady współzawodnictwa w duchu sportowym, przejmują cenione tam wartości i uczą się dyscypliny, potrzebnej nie tylko do uprawiania sportu. Treningi prowadzone są w taki sposób, by stymulować rozwój: fizyczny (wytrzymałość, sprawność, koordynacja ruchowa), psychiczny (kształtowanie pozytywnych cech charakteru, konsekwencji w działaniu, systematyczności, budowanie chęci ciągłego rozwoju i dążenia do postawionego sobie celu), społeczny (przestrzeganie zasad fair-play, współpraca w grupie, umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów).

Gimnastyka korekcyjna

Celem zajęć jest profilaktyka i korekcja zaistniałych wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy. Zajęcia mają także zaszczepić w dzieciach chęć podejmowania aktywności fizycznej, pokazywać, że ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo radości.

Logorytmika

Jedna z metod stosowana w logopedii, oparta na muzyce i tekstach słownych, połączona z ruchami całego ciała. To forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową osoby, którą się leczy. Zajęcia logorytmiczne: rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro – i mikro – ruchów; pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i przestrzeni; sprzyjają poprawie koncentracji uwagi; stymulują myślenie i mowę; uczą zdyscyplinowania i umiejętności pracy w grupie.

Zajęcia Metodą Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz

Udział przedszkolaka w zajęciach prowadzonych MDS sprzyja jego optymalnemu rozwojowi. 
W wyniku systematycznych ćwiczeń dzieci usprawniają uwagę, percepcję, pamięć, wyobraźnię wzrokową 
i słuchową, motorykę małą i dużą oraz ich wzajemne współdziałanie, czyli koordynację. Poprzez ćwiczenia językowe dziecko wzbogaca słownictwo, uczy się prawidłowo formułować zdania, odpowiadać na pytania, dostrzegać związki między treścią obrazka a tym, co zostało wyrażone słownie. Metoda Dobrego Startu systematycznie rozwija orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, dziecko szybciej uczy się pisać 
i czytać.

Język angielski

Jest to przede wszystkim nauka poprzez zabawę, która pomaga kształtować u dzieci pozytywny stosunek do poznawania języka. Opieramy się głównie na słuchaniu piosenek, wyliczanek, wierszyków w języku angielskim. Korzystamy z dodatkowych, atrakcyjnych dla dziecka materiałów do nauki języka: kolorowe czasopisma, książeczki i gry. 2-3 lata to czas znacznego postępu w rozwoju mowy. Bardzo ważne jest, aby mówić do dzieci poprawnym językiem, aby poprzez naśladowanie taki język opanowały. Language Box pracuje w tym czasie na najwyższych obrotach nad utrwalaniem w pamięci dziecka struktur gramatycznych.

Sensoplastyka

Zajęcia rozwojowe z użyciem wszystkich zmysłów, które wpływają na harmonijny rozwój całego organizmu. Wprowadzają dzieci w świat barw, faktur oraz zapachów. Pobudzają wszystkie zmysły – wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku, pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności i twórczego myślenia. Poza rozwojem zmysłów, dzieci mają możliwość uwalniania swojej naturalnej ekspresji twórczej, usprawniania zarówno motoryki małej, jak i dużej, wzbogacania słownictwa, czerpania satysfakcji z kreatywnego tworzenia, a także doświadczania sukcesów w realizacji swoich pomysłów. Na zajęciach sensoplastyki(R) wykorzystywane są materiały sensoryczne składające się z produktów spożywczych. Sensoplastyka(R) to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw, których doświadczają przedszkolaki uczestnicząc w tych zajęciach.

Terapia ręki

TERAPIA RĘKI – terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym także przygotowanie ręki do pisania. Cele terapii ręki:

  • Usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców
  • Usprawnienie współpracy oko-ręka
  • Rozwijanie umiejętności planowania ruchu
  • Wspomaganie czucia głębokiego oraz powierzchniowego
  • Rozwijanie sprawności ruchowej dłoni dziecka, umiejętności chwytu oraz koordynacji pomiędzy dłońmi
  • Naukę pisania